Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

T'informem que les teves dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Ateneu Santcugatenc, G58315953, per portar a terme l'activitat. Les dades no es cediran a tercers, i es conservaran com a part del registre de tràmits i gestions de l'Ateneu. Per a més informació pots consultar la nostra política de privacitat. Pots accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets presencialment a la secretaria de l'Ateneu de Sant Cugat, avinguda de Gràcia, 16, 08172 Sant Cugat del Vallès, o bé per correu electrònic a secretaria@ateneu.cat, adjuntant una còpia del teu DNI i indicant-hi a l'assumpte "Ref. Protecció de dades". 

ATENEU SANTCUGATENC, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb les esmentades finalitats, d'acord  amb l'article 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades i, si escau, actualitzades.

S'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

Es mantindran de forma que es permeti la identificació dels interessats només durant el temps  que calgui per a les finalitats del tractament de les dades personals, que es podran conservar  durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa aquest Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l'interessat (limitació de termini de conservació), seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada a les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per la qual es van recollir, proporcionarà a l'interessat, amb anterioritat a l'esmentat tractament ulterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional.

En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països s'haurà de comunicar a l'interessat amb anterioritat.

En el cas que el Responsable del Tractament efectuï decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, s'haurà d'informar a l'interessat amb anterioritat.

L'interessat té dret a presentar reclamacions a l'Autoritat de Control.

Només se cediran les dades de l'interessat per obligació legal per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l'empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l'Encarregat del Tractament.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades per l'ATENEU SANTCUGATENC, excepte motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió (dret a l'oblit), de les seves dades personals quan ja no sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o siguin tractades d'una altra manera.

L'interessat podrà obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li incumbeixin.

L'interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les dades personals que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a altres responsables del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual se li hagin facilitat, quan hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats, article 6.1.a, article 9.2ª, i article 6.1.b.

L'interessat podrà exercir els drets de: accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, s'haurà d'adreçar a:

ATENEU SANTCUGATENC,AV. DE GRÀCIA, 16, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONAsecretaria@ateneu.cat

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la sol·licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Vols rebre informació?Preferències

Ateneu Santcugatenc

Logo del grup
L'Ateneu

Gestió tècnica:
Ateneu Santcugatenc (G58315953) | Avinguda de Gràcia 16, Sant Cugat del Vallès 08172 (Barcelona)
secretaria@ateneu.cat

Centre Cívic
ATENEU SANTCUGATENC

Avinguda de Gràcia, 16
08172 Sant Cugat del Vallès
936745195
secretaria@ateneu.cat

Logo Miram Cloud